Lập trình , Thiết kế website, Auto Game Online
Browsing Category

C++

GT C++ căn bản – Bài 7 : Mảng 0 (0)

Bài 7 : Mảng Mảng là một dãy các phần tử có cùng kiểu được đặt liên tiếp trong bộ nhớ và có thể truy xuất đến từng phần tử bằng cách thêm một chỉ số vào sau tên của mảng. Điều này có nghĩa là, ví dụ, chúng ta có thể lưu 5 giá trị kiểu int …