× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Danh mục : PHP - PHP5- PHP7

Giới thiệu sơ lược về cookie - PHP

Cookie là một file nhỏ mà server nhúng vào trên máy người sử dụng. Mỗi lần có yêu cầu từ chính máy đó cho một trang với một trình duyệt, nó cũng sẽ gửi cookie. Với PHP, bạn có thể tạo và truy cập giá trị củacookie

Giới thiệu sơ lược về cookie

 

NguồnThegioiPHP.com

Cookie thường được sử dụng để xác định thông tin của người sử dụng.

Cookie là gì ?

Cookie là một file nhỏ mà server nhúng vào trên máy người sử dụng. Mỗi lần có yêu cầu từ chính máy đó cho một trang với một trình duyệt, nó cũng sẽ gửi cookie. Với PHP, bạn có thể tạo và truy cập giá trị củacookie.

Làm thế nào để tạo một cookie ?

Hàm setcookie() được sử dụng để tạo cookie.
Lưu ý: Hàm setcookie() phải có TRƯỚC thẻ 

.

 pháp:

PHP Code:

setcookie(namevalueexpirepathdomain);  dụ

Ví sụ sau sẽ đặt một cookie tên là uname - cookie này sẽ hết hạn trong 10 tiếng đồng hồ.

PHP Code:

 
 setcookie
("uname"$nametime()+36000);  
         
?> 
 
          


           

 

 A cookie was set on this page! The cookie will be active when the client has sent the cookie back to the server. 

 
 
          
       

 Lấy thông tin từ cookie

Khi cookie đã được đặt, PHP sử dụng tên của cookie như là một biến. Sử dụng hàm isset() để xem cookie có được đặt hay không. 

 dụ

Ví dụ sau sẽ kiểm tra xem cookie uname đã được đặt rồi hay chưa và sau đó in ra thông báo.

PHP Code:

 


                   
         
            
 
          
if (isset($_COOKIE["uname"]))               
           echo 
"Welcome " $_COOKIE["uname"] . "!<br />"
           else               
           echo 
"You are not logged in!
"
;            
         
          
?>  
 
          

 Tạo, xử lý và xóa cookie

 

NguồnThegioiPHP.com

Bài viết sẽ trình bài việc tạo, lấy và xóa cookies. 

Có tất cả 3 khâu chính trong việc xử lý cookie ở PHP và các ngôn ngữ khác. 
Bài viết sẽ trình bài viết tạo, lấy và xóa cookies. 

Có tất cả 3 khâu chính trong việc xử lý cookie ở PHP và các ngôn ngữ khác. Nó bao gồm:

  • Tạo cookies.
  • Lấy thông tin của cookies.
  • Xóa cookies.

Bạn tạo file cookie.php có code như sau: 
(Code hoàn chỉnh trong việc tạo và lấy thông tin của 1 cookie bất kỳ)

PHP Code:function create_cookie($name$value ""){ 

$expires time() + 60*60*24*365

setcookie($name$value$expires,"/",""); function get_cookie($name){ 

if (isset($_COOKIE[$name])) 

return urldecode($_COOKIE[$name]); 

else 

return FALSE
?>I. Tạo cookie: 

Bạn tạo file login.php có code như sau:

PHP Code:

 

require_once("cookie.php"); 

$name "lyhuuloi"
$password "123456"

create_cookie("member_name"$name); 
create_cookie("member_pwd"$password); 

print "Cookie đã được tạo."

?>Sau khi tạo file login.php, bạn chạy file này để tạo cookie. 

II. Lấy thông tin cookie: 

Như trong ví dụ trên, ta sẽ trực tiếp lấy thông tin của 2 cookies là: member_name và member_pwd. Bạn tạo file index.php có code như sau:

PHP Code:

 

require_once("cookie.php"); 

$cookie = array(); 
$cookie['member_name'] = get_cookie('member_name'); 
$cookie['member_pwd'] = get_cookie('member_pwd'); 

print "Chào bạn, {$cookie['member_name']}. Bạn có mật khẩu là: {$cookie['member_pwd']}"

?>III. Xóa cookie: 

Để xóa cookie ta cũng làm như tạo cookie. Để xóa cookie ta chỉ cần thiết lập giá trị là 0 (Số không) cho các cookies cần xóa. Bạn tạo file del_cookie.php có code như sau:

PHP Code:

 

require_once("cookie.php"); 

create_cookie("member_name"0); 
create_cookie("member_pwd"0); 

print "Cookie đã được xóa. Trở về."

?>

_______

 

 


Tags
Viết comment Giãn cách giữa các comment là 5 giây vui lòng không comment quá nhanh Hiện chỉ có thành viên đăng nhập rồi mới comment được
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn