× Help ! Ủng hộ MTViet bằng cách Sub kênh MTVietGame ( Youtube Game MTVIet)
Danh mục : HTML CSS Javascript

 Hướng dẫn lập trình HTML - Bài 2

 Hướng dẫn lập trình HTML - Bài 2

  Hướng dẫn lập trình HTML - Bài 2

   
Hướng dẫn lập trình HTML - Bài 1

Bây giờ bạn đã có tài liệu HTML đầu tiên của bạn, bạn sẽ học cách điều chỉnh tài liệu và nhìn thấy sự cập nhật trong tài liệu của bạn.

Mục đích
Sau bài học này bạn sẽ có thể:

* Mở lại workspace cho trang Web của bạn.
* Thực hiện các thay đổi trong tài liệu HTML bằng cách sử dụng trình soạn thảo.
* Nạp lại tài liệu trong Web browser để thấy được sự thay đổi. 

Mở lại workspace của bạn

Để hoàn tất bài học này bạn cần tạo nên cửa sổ thứ hai và mở lại cửa sổ soạn thảo văn bản bạn đã sử dụng trong bài học trước. Sau đây là những bước cần thiết để làm công việc đó:

1. Nếu chưa có, tạo cửa sổ mới bằng cách chọn New Window từ thực đơn File .
2. Sử dụng Open File... từ thực đơn File để tìm và mở lại tập tin HTML bạn đã tạo ra trong ví dụ trước.
3. Mở lại chương trình soạn thảo văn bản.
4. Trong chương trình soạn thảo, mở tập tin ("Volc.htm") bạn đã tạo ra trong bài học trước.

Chú ý: Nếu bạn sử dụng Windows, tập tin của bạn nên có tên là "VOLC.HTM".

Tạo sự thay đổi trong tài liệu HTML.

1. Chuyển đến cửa sổ trình soạn thảo.
2. Sau đoạn văn bản bạn đã đánh từ bài học trước, nhấn ENTER một vài lần và đánh thêm đoạn văn sau:

 
CODE
                A volcano is a location where magma, 
                or hot melted rock from within a planet, 
                reaches the surface. It may happen violently, 
                in a massive supersonic explosion, or more 
                quietly, as a sticky, slow lava flow.


Lưu ý rằng đoạn văn bản này phải ở trên những tag </body> và </html> nằm ở cuối tập tin HTML.

3. Chọn Save từ thực đơn File để cập nhật sự thay đổi trong tập tin HTML của bạn. 

Nạp lại tài liệu trong Web Browser
Trở lại browser workspace của bạn, nơi mà phiên bản trước của tập tin được hiển thị. Lưu ý rằng những dòng chữ bạn mới nhập vào chưa được nhìn thấy. Để thấy được sự thay đổi , sử dụng button Reload hoặc thực đơn có trong web browser của bạn. Yêu cầu này ra lệnh cho Web browser đọc lại cùng một tập tin HTML và hiển thị lại nó cùng với các sự thay đổi đã được tạo ra. Bạn sẽ nhìn thấy những dòng chữ bạn mới nhập vào.

Lưu ý rằng Web browser sẽ bỏ qua những dòng trống mà bạn đã nhập.

Sử dụng Drag và Drop!
Có thể có một cách dễ dàng hơn để nạp và xem các trang HTML của bạn. Bạn cần phải sắp xếp lại trong máy của bạn để có thể nhìn thấy icon cho các tập tin HTML của bạn bên ngoài cửa sổ web browser. Sau đó click và drag icon của tập tin "Volc.htm" hay "Volc.htm" thẳng vào cửa sổ web browser của bạn. Đúng vậy! trang của bạn sẽ được hiển thị nếu máy tính của bạn có hổ trợ hoạt động drag và drop (Chúng tôi biết chắc rằng Macintosh System 7.5 và Windows 95 có hổ trợ hoạt động này.)

 

Theo thekok


Tags
Viết comment Giãn cách giữa các comment là 5 giây vui lòng không comment quá nhanh Hiện chỉ có thành viên đăng nhập rồi mới comment được
Nội dung
Name
Danh sách comment

Ý kiến của bạn