Blog

JSON tut 5: Phân tích cú pháp JSON

0
(0)

https://www.w3schools.com/js/js_json_parse.asp

JSON .parse ()

Cách sử dụng phổ biến của JSON là trao đổi dữ liệu đến / từ máy chủ web.

Khi nhận dữ liệu từ máy chủ web, dữ liệu luôn là một chuỗi.

Phân tích cú pháp dữ liệu với JSON.parse()và dữ liệu trở thành một đối tượng JavaScript.


Ví dụ – Phân tích cú pháp JSON

Hãy tưởng tượng chúng tôi nhận được văn bản này từ một máy chủ web:'{“name”:”John”, “age”:30, “city”:”New York”}’

Sử dụng hàm JavaScript JSON.parse()để chuyển đổi văn bản thành một đối tượng JavaScript:

const obj = JSON.parse('{"name":"John", "age":30, "city":"New York"}');

Đảm bảo văn bản ở định dạng JSON, nếu không bạn sẽ gặp lỗi cú pháp.

Sử dụng đối tượng JavaScript trong trang của bạn:

Thí dụ

<p id="demo"></p><script>
document.getElementById("demo").innerHTML = obj.name;
</script>

Hãy tự mình thử »


Mảng dưới dạng JSON

Khi sử dụng JSON.parse()JSON trên một mảng, phương thức sẽ trả về một mảng JavaScript, thay vì một đối tượng JavaScript.

Thí dụ

const text = '["Ford", "BMW", "Audi", "Fiat"]';
const myArr = JSON.parse(text);


Hãy tự mình thử »Ngoại lệ

Ngày phân tích cú pháp

Đối tượng ngày tháng không được phép trong JSON.

Nếu bạn cần bao gồm ngày tháng, hãy viết nó dưới dạng chuỗi.

Bạn có thể chuyển đổi nó trở lại thành một đối tượng ngày tháng sau:

Thí dụ

Chuyển đổi một chuỗi thành một ngày tháng:

const text = '{"name":"John", "birth":"1986-12-14", "city":"New York"}';
const obj = JSON.parse(text);
obj.birth = new Date(obj.birth);
document.getElementById("demo").innerHTML = obj.name + ", " + obj.birth;

Hãy tự mình thử »

Hoặc, bạn có thể sử dụng tham số thứ hai của JSON.parse()hàm, được gọi là trình phục hồi .

Các người làm phấn khởi tham số là một hàm kiểm tra từng tài sản, trước khi trở về giá trị.

Thí dụ

Chuyển đổi một chuỗi thành một ngày, bằng cách sử dụng chức năng trình phục hồi :

const text = '{"name":"John", "birth":"1986-12-14", "city":"New York"}';
const obj = JSON.parse(text, function (key, value) {
  if (key == "birth") {
    return new Date(value);
  } else {
    return value;
  }
});

document.getElementById(“demo”).innerHTML = obj.name + “, ” + obj.birth;Hãy tự mình thử »

Các chức năng phân tích cú pháp

Các hàm không được phép trong JSON.

Nếu bạn cần bao gồm một hàm, hãy viết nó dưới dạng một chuỗi.

Bạn có thể chuyển đổi nó trở lại thành một hàm sau này:

Thí dụ

Chuyển đổi một chuỗi thành một hàm:

const text = '{"name":"John", "age":"function () {return 30;}", "city":"New York"}';
const obj = JSON.parse(text);
obj.age = eval("(" + obj.age + ")");
document.getElementById("demo").innerHTML = obj.name + ", " + obj.age();

Hãy tự mình thử »

Bạn nên tránh sử dụng các hàm trong JSON, các hàm sẽ mất phạm vi của chúng và bạn sẽ phải sử dụng eval()để chuyển đổi chúng trở lại thành các hàm.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.